தனியுரிமைக் கொள்கை

இந்த தனியுரிமைக் கொள்கை ஸ்ட்ரீமரியம்.காம் இந்த வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்தும் போது நீங்கள் வழங்கும் தகவல்களை ஸ்ட்ரீமீரியம் எவ்வாறு சேகரிக்கிறது, சேமிக்கிறது, பயன்படுத்துகிறது மற்றும் பாதுகாக்கிறது என்பதை அமைக்கிறது. ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள்

மேலும் படிக்க